Algemene voorwaarden Visiom

Versienummer 17.07.25.01, ingangsdatum 25 juli 2017

Download Algemene Voorwaarden Visiom als pdf

Algemene bepalingen

Artikel 1: Begrippen

1.1 Visiom: Visiom BV, ook handelend onder de namen Visiom Academie, Weg met de Weegschaal en Word je eigen coach.

1.2 Klant: de afnemer van een product of dienst.

1.3 Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich voor een contractactiviteit heeft ingeschreven of is ingeschreven.

1.4 Contractactiviteit: een door Visiom georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten contractactiviteiten.

1.5 Open contractactiviteiten: een open contractactiviteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen.

1.6 Gesloten contractactiviteiten: een gesloten contractactiviteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor deelnemers behorende bij een klant of een aantal klanten.

1.7 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.8 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.9 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Visiom en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

1.12 Dag: kalenderdag.

Artikel 2: Identiteit van Visiom

2.1 Visiom BV, handelend onder de naam/namen: Visiom, Visiom Academie, Weg met de Weegschaal, Word je eigen coach

2.2 Vestigingsadres: Barchman Wuytierslaan 10, 3818LH Amersfoort

2.3 Telefoonnummer Nederland: 033-7850591

2.4 E-mail: info@visiom.nl

2.5 KvK-nummer: 34311744

2.6 BTW-nummer: NL819891617B01

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Visiom van toepassing.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

3.3 Afwijkingen van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant of deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Visiom en klant of deelnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3.6 Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Aanbieding, Offerte en Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Visiom zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven en voor zover er door Visiom niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit zijn gemaakt.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Visiom gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Visiom niet.

4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.5 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

4.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Visiom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visiom anders aangeeft.

4.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch ook voor toekomstige orders.

4.8 De overeenkomst van een besloten contractactiviteit komt tot stand na ontvangst van een door de klant ondertekende offerte.

4.9 De overeenkomst van open contractactiviteit tussen de deelnemer en Visiom komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Visiom aan de deelnemer.

4.10 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Visiom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Visiom is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4.11 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Visiom passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Visiom daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.12 Visiom kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Visiom op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd en binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Indien de klant of deelnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De klant of deelnemer is alsdan wettelijke rente aan Visiom verschuldigd.

5.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant of deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 40,00 tenzij de wet anders bepaalt. Visiom kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

5.5 Indien de factuur wordt gestuurd aan een derde die voor de deelnemer of klant de verschuldigde deelnemersprijs zal voldoen (natuurlijke- en rechtspersonen), dan blijft de deelnemer of klant hoofdelijk aansprakelijk voor het verschuldigde cursusgeld.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten door een schriftelijke tot de andere partij gerichte verklaring te ontbinden in geval:

a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;

c. de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt;

d. beslag is gelegd op bedrijfseigendommen of zaken van opdrachtgever, bestemd voor de uitvoering van de opdracht;

e. de ene partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij;

6.2 Indien de klant of deelnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Visiom nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Visiom voor de ontbinding heeft gefactureerd, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Indien Visiom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling daaromtrent is bepaald.

7.2 Deelnemers verplichten zich om Visiom op de hoogte te stellen van alle medische informatie die relevant is bij hun deelname aan de gekozen activiteiten. Wie onder behandeling is van artsen of specialisten, dient als dat nodig lijkt met hen te overleggen over deelname aan de activiteit bij Visiom.

7.3 Visiom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant c.q. deelnemer verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

7.4 Indien Visiom aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

7.5 De aansprakelijkheid van Visiom is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

7.6 Visiom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van haar aanbeveling in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteiten gegeven door deelnemers of klanten.

7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Visiom of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Visiom is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens deelnemer of klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

8.2 Visiom kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.3 Indien Visiom haar verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en het aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Artikel 9: Persoonsregistratie

9.1 Op de registratie van de deelnemersgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Gegevens uit deze registratie worden aan de klant verstrekt voor zover het de studieresultaten en/of presentiedeelname betreft en de deelnemer daarvoor zijn/haar goedkeuring heeft verleend.

Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Visiom oefent de haar toekomende auteursrechten op de (mede) door haar vervaardigde producten uitdrukkelijk uit.

10.2 Het lesmateriaal waarover de deelnemer of klant de volledige deelnemersprijs heeft betaald, mag hij/zij behouden. Gebruik van dit lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen, kopi?ren of anderzijds verveelvoudigen en/of openbaar maken van dit materiaal en/of het afstaan van dit materiaal aan derden.

Artikel 11: Geheimhouding en privacy

11.1 De leefstijlcoaches en andere professionals werkzaam voor Visiom verplichten zich tegenover onbevoegden strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hun, of door hen ingeschakelde derden, gevraagd of ongevraagd, actief of passief, bekend wordt in het kader van hun werkzaamheden en waarvan ze weten of kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is. Zij gebruiken de informatie ook niet voor hun eigen voordeel. Ik zorgen er bovendien voor dat personen die niet op de hoogte behoren te zijn van de vertrouwelijke informatie, niet in de gelegenheid gesteld worden om van deze vertrouwelijke informatie kennis te nemen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Onverminderd het recht van gebruiker een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door deelnemer of klant binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gespecificeerd aan Visiom te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Visiom vervalt. De klacht kan gericht worden aan de directeur van Visiom.

13.2 Bij Visiom ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Visiom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 De deelnemer of klant dient Visiom in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.4 Visiom behandelt klachten altijd vertrouwelijk.

13.5 Indien de deelnemer of klant tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.

13.6 Visiom is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Als na rechtstreeks overleg tussen Visiom en de klant geen oplossing of overeenstemming ontstaat voor een klacht, kan het Klachtenportaal Zorg als onafhankelijke instantie optreden voor bemiddeling en/of beoordeling van de klacht.

13.7 Indien een klacht gegrond is, zal Visiom de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de deelnemer of klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer of klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.8 Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Visiom een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

13.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Visiom gemaakte kosten integraal voor rekening van de deelnemer of klant.

13.10 Klachten worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. Binnen twee jaar worden de persoonsgegevens verwijderd volgens de wettelijke bepalingen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment van afhandeling van de klacht.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 Dit document kan aangehaald worden als de algemene leveringsvoorwaarden Visiom.

Aanvullende bepalingen bij de levering van open contractactiviteiten

Artikel 16: Toepasselijkheid

16.1 Deze aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 17: Inschrijving en overeenkomst

17.1 Visiom kan haar open contractactiviteiten onder meer aankondigen in dagbladen, tijdschriften, flyers, via de website en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

17.2 De activiteiten van Visiom zijn, tenzij anders vermeld, toegankelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

17.3 Een open contractactiviteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening van Visiom voldoende deelnemers voor ingeschreven hebben. Visiom behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een open contractactiviteit te annuleren, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen.

17.3 De inschrijving voor een open contractactiviteit kan geschieden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of een online aanmelding zoals beschreven bij betreffende activiteit op een website van Visiom.

17.4 Plaatsing voor deelname aan open contractactiviteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Visiom behoudt zich het recht voor om deelnemers bij overinschrijving op een wachtlijst te plaatsen.

17.5 Visiom beslist uiterlijk twee dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een open contractactiviteit.

17.6 Indien een open contractactiviteit geen doorgang vindt, worden de reeds betaalde deelnemersgelden binnen 30 dagen gerestitueerd.

17.7 Visiom behoudt zich het recht voor om voor de start van een open contractactiviteit (een voorschot op) de deelnemersprijs in rekening te brengen.

Artikel 18: Prijzen

18.1 Tenzij in de schriftelijke informatie door Visiom over een open activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfskosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.

Artikel 19: Annulering, afwezigheid en wijzigingen

19.1 De deelnemer kan tot dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit zijn inschrijving zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Visiom aan de deelnemer is bevestigd.

19.2 Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit of nadat de contractactiviteit is gestart, is deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

19.3 Indien Visiom de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat de deelnemer schriftelijk van de verandering op de hoogte is gebracht.

19.4 De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijk en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verschuldigde deelnemersprijs.

19.5 Indien een deelnemer door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Visiom is) een belangrijk deel van een bepaalde open contractactiviteit heeft moeten verzuimen, zal Visiom, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Hiervoor wordt dan geen additioneel deelnemersgeld gevraagd. Visiom is echter nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Visiom wordt georganiseerd.

Aanvullende bepalingen gesloten contractactiviteiten

Artikel 20: Toepasselijkheid

20.1 Deze aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 21: Prijzen

21.1 Tenzij in de schriftelijke informatie door Visiom over een open activiteit uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in de contractprijs geen verblijfskosten begrepen zoals zaalhuur, lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke.

21.2 Indien een maximum aantal deelnemers is afgesproken, kan de Visiom deelnemers boven dat aantal weigeren, of hiervoor een aanvullend bedrag in rekening brengen.

21.3 Visiom behoudt zich het recht voor direct na de start van de (eerste) contractactiviteit, de volledige contractprijs in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 22: Annulering

22.1 De klant kan tot dertig dagen voor de (eerste) start van een gesloten contractactiviteit zijn activiteiten zonder kosten schriftelijk annuleren. Een annulering geldt pas indien deze schriftelijk door Visiom aan de deelnemer is bevestigd.

22.2 Bij schriftelijke annulering minder dan dertig dagen voor de start van een open contractactiviteit of nadat de contractactiviteit is gestart, geldt het volgende. Bij annulering korter dan 31 dagen, maar langer dan 14 dagen voor de eerste contractactiviteit, wordt 50% van de contractkosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de eerste contractactiviteit, worden de volledige contractkosten in rekening gebracht.

22.3 De klant heeft het recht vervangende deelnemers aan te wijzen als de oorspronkelijke deelnemers verhinderd zijn.

22.4 Indien een klant door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Visiom is) een belangrijk deel van een bepaalde gesloten contractactiviteit niet heeft kunnen benutten, zal Visiom, voor zover mogelijk, deze klant in de gelegenheid stellen het gemiste deel alsnog te benutten. Hiervoor wordt dan geen additioneel deelnemersgeld gevraagd. Visiom is echter nimmer verplicht de contractkosten geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke activiteit niet meer door Visiom wordt georganiseerd.

Aanvullende bepalingen levering van producten

Artikel 23: Toepasselijkheid

23.1 Deze aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 24: De prijs

24.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

24.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

24.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Visiom dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

24.4 Indien er sprake is van prijzen exclusief BTW, wordt dit expliciet vermeld.

Artikel 25: Nakoming overeenkomst en extra garantie

25.1 Visiom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

25.2 Een door Visiom, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Visiom kan doen gelden indien Visiom is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

25.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Visiom, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 26: Herroepingsrecht bij producten

26.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Visiom mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

26.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Visiom mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft ge?nformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 27: Herroepingsrecht bij digitale inhoud die niet op een materi?le drager is geleverd

27.1 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materi?le drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Visiom mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

27.2 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

27.3 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materi?le drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
Indien Visiom de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien Visiom de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

27.4 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

27.5 De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Visiom hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

27.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Visiom.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Visiom. Dit hoeft niet als Visiom heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Visiom verstrekte redelijke en duidelijke instructies

27.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Visiom niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Visiom aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

27.8 Als Visiom de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Visiom vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Visiom in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Visiom aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

27.9 Visiom gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

27.10 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Visiom de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

27.11 Visiom kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Visiom dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
– Dienstenovereenkomsten, voor dat deel dat reeds is uitgevoerd;
– Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
– Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
– Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

Artikel 28: Levering producten

28.1 Visiom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

28.2 Als plaats van levering van producten geldt het adres dat de klant aan Visiom kenbaar heeft gemaakt.

28.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Visiom geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Visiom zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Visiom waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan ??n jaar of van onbepaalde duur is;
e. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

28.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Visiom het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

28.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Visiom tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Visiom bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.